|  Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |    NEP 2020

Establishment Section Circular

Circular

 1. सेवापुस्तके अद्ययावत करण्याबाबत परिपत्रक    New

 2. Circular regarding declared a Local Holidays for Mumbai City and its Suburban areas on account of Babasaheb Ambedkar Mahaparinirvan Din    New

 3. Circular Regarding the registration of names in the voter list for the election in the graduate and teacher constituencies of the Maharashtra Legislative Council    New

 4. शिक्षक व शिक्षक समकक्ष कर्मचाऱ्यांच्या रजेबाबत परिपत्रक    New

 5. विद्यापीठ अनुदानित व विनाअनुदानित पदव्यूत्तर विभाग व संचलित महाविद्यालयातील रिक्त पदे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ करीता तात्पुरत्या स्वरूपात भरणेबाबत परिपत्रक    New

 6. विद्यापीठ अनुदानित व विनाअनुदानित विभागातील/महाविद्यालयातील रिक्त पदांवर नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अध्यापकांचे तासिका तत्वावर प्रदान करावयाच्या मानधनाचे दर व निवड समितीच्या बैठकीसाठी मा. कुलगुरू यांनी नामनिर्देशित केलेला प्रतिनिधी व मा. कुलगुरू यांनी नामनिर्देशित केलेला मागासवर्गीय प्रतिनिधीबाबत परिपत्रक    New

 7. परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा ......सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत परिपत्रक    New

 8. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या (Transport Allowance) दरात सुधारणा करण्याबाबत परिपत्रक  

 9. दिनांक १ जानेवरी, २०२३ रोजीच्या वार्षिक वेतनवाढीबाबत परिपत्रक  

 10. Holiday List year 2023  

 11. विद्यापीठाच्या विना अनुदानित पदावर कायम स्वरूपी कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत परिपत्रक  

 12. विद्यापीठाच्या तिन्ही आवरा मध्ये सुरु असलेल्या कामकाजासंदर्भात परिपत्रक  

 13. वाहनचालक यांच्या भत्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत परिपत्रक  

 14. Circular regarding special Holidays on 2,3 Nov. 2021  

 15. श्री. ना. दा. ठा. महिला विद्यापीठ, मुंबईच्या संबधित सर्व विद्यार्थी -पालक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर, समकक्ष कर्मचारी व शैक्षणिक संस्था यांच्या अडी-अडचणीवर चर्चा करून त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने 'उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्रालय @-' या कार्यक्रमा संबधित परिपत्रक  

 16. सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये कार्य करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचारी /अधिकारी यांच्यासाठी 7 वेतन आयोग अधिसूचना दि. 8-12-2020  

 17. Public Universities Annexure  

 18. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी विभागात रिक्त असलेल्या पदावर CHB/Visiting /Consolidated तत्वावर नियुक्तीतीसाठी परिपत्रक  

 19. शैक्षणिक संस्था यामध्ये लावण्यात येणारे नामफलक मराठी भाषेतून लावण्याबाबत आणि शैक्षणिक संस्था यातील विद्यार्थ्यांचे दैनंदिन अध्ययन वर्ग सुरु होण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी राष्ट्र गायन करण्याबाबत परिपत्रक    

 20. कार्लयीन वेळेमध्ये कोणताही कार्यालयीन वाद व मतभेद झाल्यास विभागप्रमुख/ प्रशासकीय अधिकारी /कुलसचिव यांना लेखी स्वरूपात तक्रार सादर करणेबाबत परिपत्रक    

 21. Circular for Medical Allowance 18 Sept. 2019    

 22. सेवानिवृत्त होणारया कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनविषयक लाभ वेळेवर अदा व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्तीवेतन नियम १९८२ मधील नियम ११८ ते १२५ च्या तरतुदीचे काटेकोर पालन करणेबाबत परिपत्रक    

 23. विद्यापीठाच्या विविध विभागात /महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची सेवा दिनांक २९ जून, २०१९ रोजी संपूष्टात आणण्याबाबत परिपत्रक    

 24. Circular for the Revision of Honorarium to the Teachers (Visiting Faculties/Clock Hour Basis (CHB))    

 25. GR for the Revision of Honorarium to the Teachers (Visiting Faculties/Clock Hour Basis (CHB))    

 26. Circular for Stationeries      

 27. Seniority List as on 31.12.2018 (2nd) - Part - 1    

 28. Seniority List as on 31.12.2018 (2nd) - Part - 2    

 29. Circular for Upgradation Pension Pay  

 30. Leave Circular / परिपत्रक  

 31. Circular for Biometric dated 31 January, 2019  

 32. Circular for Biometric dated 04 February, 2019