Convocation     Convocation 2017
 
  Convocation Program
  Notifcation
  Live Webcast of 66th Convocation
  Convocation Press Report
  Photo Gallery
 
   
   
   
   
   
          

Convocation 2017
66th Convocation of SNDT Women’s University
श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठाचा ६६ वा दीक्षान्त समारंभ
 January 20, 2017 at 11 a.m.

२० जानेवारी २०१७, स. ११ वाजता