|  Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |    NEP 2020

Advertisement No. 03 Of 2023 for the Various Teaching Post at SNDTWU

SNDT Women’s University

1, Nathibai Thackersey Road

Mumbai 400020


Last Date for Submission of Duly Filled in Applications 15.1.2024

Advertisement No. 03 Of 2023 for the Various Teaching Post at SNDTWU

 
 • Advertisement No. 03 of 2023 published in Indian Express Newspaper  

 • Advertisement No. 03 of 2023 published in The Inquilab Newspaper  

 • Details of the Teaching Posts Published in the Advertisement No. 03 of 2023  

 • Details of Advertisement No. 03 of 2023  

 • Application Form for the Advertisement No. 03 of 2023 dated 14.12.2023  

 • दिव्यांग अधिनियम 2016 अनुसार शासन सेवेतील पदांवर शारीरिकदृष्टया दिव्यांग व्यक्तींसाठी 4 टक्के आरक्षण विहित करणे व आरक्षण अमंलबजावणीची कार्यपध्दती संबंधी परिपत्रक  

 • प्रगत व उन्नत गटाचे तत्व नॉन क्रीमीलेअर अनुसूचित जाती व्यतिरिक्त विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गांना लागू करतांना प्रमाणपत्राच्या नमुन्यातील बदल संबंधी परिपत्रक  

 • महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापक संवर्गातील आरक्षण) अधिनियम, 2021 नुसार राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये संस्थांमधील शिक्षकीय पदांच्या संवर्गनिहाय आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक  

 • राज्य शासनाची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्याबाबत परिपत्रक  

 • राज्य शासनाच्य सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किवा त्यानंतर नियुकत होणारया कर्मचाऱ्यांची नवीन अंशदान निवृत्तिवेतन लागू करण्याबाबत परिपत्रक  

 • लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र विहित करणारे नियम  

 • Government resolution regarding Revision of Pay Scales of Teachers in Non-Agricultural Universities, National Law University, Affiliated Colleges, Government Colleges/Institutes as per 7th Central Pay Commission and UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measure for the maintenance of standards in Higher Education, 2018  

 • सामाजिक आरक्षण अंतर्गत महिला, दिव्यांग, खेळाडू इत्यांदीबाबत परिपत्रक    New

 • Notification regarding change in overall reservation with respect to SEBC category    New