|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Special Cell

  1. विदयापीठ शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्न महिलाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेशासंबंधात अनुसरलेल्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवाल मिळणेबाबत एस. एन. डी. टी. विदयापीठाचे परिपत्रक    New

  2. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता मराठा समजासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी ) वर्गास जागा आरक्षित ठेवण्याबात परिपत्रक    New

  3. विदयापीठ शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्न महिलाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावायची कार्यपद्धती संबंधित एस. एन. डी. टी. विदयापीठाचे शुद्धीपत्रक    New

  4. विदयापीठ शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्न महिलाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावायची कार्यपद्धती संबंधित एस. एन. डी. टी. विदयापीठाचे परिपत्रक    New