|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Special Cell

  1. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०२१-२२ च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक  

  2. Form for the Information in respect of Admission for the Academic Year 2021-22  

  3. विदयापीठ शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्न महिलाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेशासंबंधात अनुसरलेल्या कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवाल मिळणेबाबत एस. एन. डी. टी. विदयापीठाचे परिपत्रक  

  4. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता मराठा समजासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी ) वर्गास जागा आरक्षित ठेवण्याबात परिपत्रक  

  5. विदयापीठ शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्न महिलाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावायची कार्यपद्धती संबंधित एस. एन. डी. टी. विदयापीठाचे शुद्धीपत्रक  

  6. विदयापीठ शैक्षणिक विभाग, संचालित व संलग्न महिलाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावायची कार्यपद्धती संबंधित एस. एन. डी. टी. विदयापीठाचे परिपत्रक