|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Special Cell

  1. शुध्दीपत्रक - विद्यापीठातील पदव्यूत्तर विभाग, संचलित व संलग्न महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावयाची कार्यपद्धती  

  2. विद्यापीठाचे सर्व पदव्यूत्तर विभाग, संचलित व संलग्न महाविद्यालये, महाराष्ट्र राज्य यांच्यासाठी (शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावयाची कार्यपद्धती...)  

  3. शुध्दीपत्रक - विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये, महाराष्ट्र राज्य यांच्यासाठी (शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या प्रवेशासंबंधात अनुसरावयाची कार्यपद्धती...)  

  4. महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभ्यासक्रमांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना अवलंबण्याच्या कार्यपद्धती, अटी व शर्तीसंदर्भात...  

  5. Circular regarding Prescribed procedure for admission to various UG/PG courses at University affiliated colleges outside the state of Maharashtra for the academic year 2023-24